FRACTIE ULICOTEN 

 

 

           BELEIDSPROGRAMMA voor de periode 2010-2014 

                               

                                         

 

Fractie Ulicoten is een lokale partij. Wij behartigen de belangen van de gemeente Baarle-Nassau en in het bijzonder de belangen van Ulicoten. De komende 4 jaren willen wij ondanks de bezuinigingen die onze gemeente te wachten staan, zoveel mogelijk wensen en ideeën van de kiezers trachten te verwezenlijken.

De belangrijkste onderwerpen hiervan zijn:

 

                Leefbaarheid

Regelmatige woningbouw is een belangrijk element om de leefbaarheid in een gemeenschap te waarborgen. Plan Maaijkant zal verder ontwikkeld moeten worden zodat woningbouw daar kan plaats vinden. Er zal naar verdere toekomstige locatie gezocht moeten worden. Bouwen naar behoeften van de lokale bevolking is belangrijk binnen het kader van de woonvisie.

 

De vergrijzing en ontgroening gaan in onze gemeente sneller dan het landelijke gemiddelde.

Onvermijdelijk krijgen we te maken met bevolkingskrimp. Wij zullen dat moeten compenseren door de kwaliteit van de leefbaarheid te verhogen,en Baarle-Nassau aantrekkelijk te maken voor werken en wonen.

We zetten in om een aantal betaalbare woningen te bouwen voor senioren in Baarle en in Ulicoten, en we ondersteunen het project voor de bouw van en aantal zorgwoningen in Ulicoten

Mogelijke regelingen voor starters dienen benut te worden, denk bijvoorbeeld aan bouwen in collectief opdrachtgeverschap, koop met maatschappelijk gebonden eigendom, en garanties.

Naar onze mening moet de bouw van appartementen goed afgestemd zijn op de vraag, om leegstand te voorkomen.

Ook dient bij bouwprojecten rekening gehouden te worden met de behoeften aan speel- en groenvoorzieningen en parkeerplaatsen.

 

                Voorzieningen.

Het dienstencentrum is een grote aanwinst voor Ulicoten. Wij zullen er naar streven dat de dienstverlening steeds verder wordt uitgebreid.

Wij beschikken in onze gemeente over mooie sportaccommodaties.

Wij streven er naar om de voorzieningen die nu aanwezig zijn te behouden. Helaas moeten we constateren dat in Ulicoten de laatste dorpswinkel haar deuren gesloten heeft. Voorstellen om deze leemte op te vullen dienen serieus onderzocht en ondersteunt te worden.

                Ook zal in de komende periode een verbetering moeten komen in de bekabeling, of andere technieken in de hele gemeente, dus ook in het buitengebied om veel meer communicatie via de kabel mogelijk te maken.

            Wij zetten hier op in dat het zeker gaat gebeuren.

 

                Dorpsontwikkelingsplan

Op voorstel van onze Fractie is een dorpsontwikkelingsplan vastgesteld. Veel inwoners van ons dorp zijn actief betrokken geweest bij het inventariseren van wensen en knelpunten. Veel actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd, of opgestart, mede onder invloed van de klankbordgroep. Minimaal een keer per jaar dient in een dorpsbrede bijeenkomst het plan geëvalueerd te worden. Het realiseren van een Multi Functionele Accommodatie zal in de komende jaren nog veel inzet vragen, er zullen snel middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

 

                Organisatie en bestuur

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de organisatieontwikkeling en deze staat nu op de rails. Met de in gebruikname van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de randvoorwaarden voldaan om een goede organisatie in stand te houden.

Al jaar en dag zijn we verbonden met de gemeente Baarle-Hertog. Een betere samenwerking en een meer op elkaar afgestemd beleid moeten gerealiseerd worden.

Waar mogelijkheden liggen moet er zeker ook samenwerking gezocht worden met andere gemeenten in de regio, zoals nu al gebeurd bij sociale zaken, bij de milieustraat en op het gebied van ICT.

Het inhuren van extern personeel of adviesbureaus dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

De huidige gemeentelijke website moet verder uitgebouwd worden. Er moeten nog meer mogelijkheden komen om aanvraagformulieren te downloaden, waardoor de dienstverlening verbetert.

Een actuele website kan de politieke betrokkenheid en interactie met onze burgers bevorderen. Zij dienen bij nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig betrokken te worden door inspraakbijeenkomsten, zodat hun wensen en bezwaren kunnen worden meegewogen bij opstellen van plannen.

 

Procedures die lopen tussen onze burgers en de gemeente moeten over het algemeen sneller afgehandeld kunnen worden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn (dus tijdig terugkoppelen) waarom het soms langer moet duren voordat ze afgehandeld kunnen worden. Het mag niet zo zijn dat na een ontvangstbevestiging lange tijd niets meer wordt vernomen.

 

                Wegen en straten (Verkeer en vervoer)

Nu de provincie groen licht gegeven heeft voor het aanleggen van de randweg rond Baarle-Nassau zal dit, na realisatie, hopelijk de verkeersdrukte in het centrum van Baarle-Nassau doen verminderen en dan dient een goed verkeerscirculatieplan voorhanden te zijn,met een duidelijke bewegwijzering.

De huidige vrije parkeerplaatsen waaronder de Loswal moeten gehandhaafd blijven.

De eventueel nieuw aan te leggen parkeerplaatsen moeten gerealiseerd worden op loopafstand van het centrum.

Bij het aanleggen van een weg tussen Hoogbraak en Loveren moet een overzichtelijke aansluiting komen van de Hoogstratensebaan en Loveren vanuit Ulicoten.

De slechte staat van de Meerleseweg blijft voor onveilige situaties zorgen. Wij streven naar een structurele oplossing zodat de veiligheid verbetert.

Er moeten fietspaden komen van Ulicoten naar Meerle, en van Ulicoten naar Chaam en van Baarle naar Hoogstraten. Dat zal een verbetering geven voor de veiligheid van de ouderen en de schoolkinderen, maar is ook een belangrijke verbetering voor het toerisme in onze gemeente.

Wij zullen ons inzetten dat in de komende bestuursperiode deze projecten uitgevoerd zullen worden.

Voor de bereikbaarheid door hulpdiensten en OV dient terughoudend omgegaan te worden met 60 km wegen. Zeker voor verbindingswegen met vrijliggende fietspaden tussen dorpen dient zoveel mogelijk de 80 km limiet gehandhaafd te worden

 

                Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld, maar daarmee is nog lang niet alles geregeld. Er zullen nog veel bezwaren afgehandeld moeten worden, want de provincie heeft een flinke streep door het plan gehaald.

Onze gemeente zal zich moeten weren om zoveel mogelijk bestemmingen uit het door de raad vastgestelde bestemmingsplan van 16 juli 2009 overeind te houden.

De laatste jaren zijn veel agrarische bedrijven uit ons buitengebied verdwenen, of hebben een andere bestemming gekregen. Om de leefbaarheid te behouden en verloedering tegen te gaan moeten, binnen de gestelde regels, kleinschalige bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden. passend binnen de landelijke omgeving. Zij vormen mede de economische dragers van onze gemeente.

Ook de aandacht voor natuur en milieu moeten we niet vergeten.

Het maaien van bermen en sloten dient tijdig te gebeuren zodat onveilige situaties vermeden kunnen worden. Er dient een oplossing te komen voor het opruimen van het slootmaaisel. Het kan niet zo blijven dat aanpalende daarvoor verantwoordelijk zijn. De sloten zijn immers allemaal eigendom van de gemeente geworden.

 

                Ondernemers

Door de landelijke regelgeving en de hoogte van de leges wordt het vooral voor startende ondernemers niet makkelijk gemaakt.

De gemeente dient positief mee te denken met plannen van ondernemers. Voor zover dit binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt, dienen er gunstige randvoorwaarden gecreëerd te worden. Het invoeren van een omgevingsvergunning dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Het streven moet zijn dat de functie “contactpersoon ondernemers” uitgebreid wordt zodat de ondernemer adequate en volledige informatie kan krijgen.

De gemeente dient er voor te zorgen dat in Baarle Nassau continu kavels beschikbaar zijn op bedrijfsterreinen. In Ulicoten moeten bedrijfsvestigingen in de kernrandzone mogelijk zijn.

 

                Onderwijs en cultuur

De brede school “Uilenpoort” is in gebruik genomen. Een schitterende accommodatie waar we trots op zijn.

Een goede samenwerking tussen de verschillende deelnemende organisaties in een nieuw gebouw moet het uitgangspunt zijn.

Ook voor Ulicoten geldt dat het schoolgebouw aan vervanging toe is. De oplossing voor het ruimtegebrek in het dorpshuis zal in combinatie met een nieuw schoolgebouw gevonden moeten worden in een nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie.

De bibliobus moet voor Ulicoten behouden blijven.

We zullen de vele verenigingen moeten blijven ondersteunen, niet alleen financieel maar ook hulp en medewerking verlenen aan de organisatie. De vele vrijwilligers die de verenigingen in stand houden zijn het sociale goud van onze gemeente. Zij verdienen ondersteuning.

Bij het evalueren van het evenementenbeleid moet meer rekening worden gehouden worden met de wensen van de organiserende verenigingen.

                Ouderen en jongeren

Onze ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en daarom moeten in Ulicoten  op korte termijn betaalbare woningen voor ouderen gebouwd worden. Ook de voorwaarden en de mogelijkheden die er zijn, voor ouders of gezinsleden die zorg nodig hebben, om apart te blijven wonen bij hun familie, moeten duidelijk zijn.

 

Jongerenwerk. De positieve resultaten van de laatste tijd, van het jongerenwerk zijn bemoedigend. De activiteiten voor onze jongeren zullen we blijven ondersteunen. De wensen van de jeugd moeten zeker niet vergeten worden bij het organiseren van hun activiteiten.

Resultaten op dit terrein zijn niet op korte termijn af te lezen. Wij zijn positief en willen de jongerenwerker structureel behouden.

 

Openbare orde en veiligheid.

Door voorlichtingscampagnes op scholen in samenwerking met de jongerenwerker moet overlast en/of criminaliteit voorkomen worden.

De overlast van hondenpoep (een van de grootste ergernissen) dient aangepakt te worden. Meer controle is nodig. De APV geeft de mogelijkheden om hiertegen op te treden.

Een goede brandweerzorg en een snel beschikbare ambulance dragen bij tot het veiligheidsgevoel van onze burgers. De vrijwillige brandweer, met het BLS-team, dient gehandhaafd te blijven, ook bij het opschalen naar een regionale brandweer.

                 

                Toerisme

Zowel dag- als verblijfsrecreatie zijn belangrijke inkomsten voor onze gemeente. De ontwikkeling van Baarle dient gericht te zijn op een aantrekkelijke toeristische gemeente.

De enclavesituatie moet nog meer gepromoot worden. Het VVV dient hierin een grote rol te vervullen, met steun van de beide gemeenten.

                 

                Sport

Wij vinden onze sportverenigingen erg belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezonde levensstijl en sociale contacten. Iedere aanvraag voor ondersteuning moeten we positief benaderen.

Bij beslissingen over de instandhouding van voorzieningen of het realiseren van nieuwe voorzieningen dient altijd gekeken te worden naar het nut en de noodzaak hiervan.

 

                Gemeenschapshuizen

Door het toegenomen gebruik van het dorpshuis is er structureel ruimtegebrek ontstaan. Dit moet in samenhang met een nieuwe school en sporthal worden opgelost.

Ook wordt nu de organisatie van het Sociaal Cultureel Centrum Baarle voortaan SCCB, nader bekeken, onder leiding van de nieuwe directeur. Een centrale ontmoetingsplaats vinden we een goede zaak, en wat ons betreft moet die daar ook een keer komen.

Gemeenschapshuizen en gebruikers hiervan dienen zoveel als mogelijk gelijk behandeld te worden

Vrijwilligerswerk: Bijna alle verenigingen bestaan door inzet van vrijwilligers. Het wordt echter steeds moeilijker om mensen te vinden die zich voor langere tijd als vrijwilliger in willen zetten. Een goede uitvoering van het vrijwilligersbeleid is nodig, en een centraal meldpunt waar de vrijwilligers met al hun vragen terecht kunnen voor ondersteuning.

 

Sociale aandacht

Een groot deel van de zorg in onze gemeente wordt door vrijwilligers gedaan. Bij de invoering van de WMO hebben wij al aangegeven dat deze wet ruimhartig moet worden uitgevoerd. Ook zal de zorg voor de mantelzorgers geregeld moeten worden. Wij willen daar een bijdrage aan leveren.

 

Wij hebben met dit programma de hoofdpunten genoemd, maar er zullen natuurlijk nog veel andere onderwerpen komen waarover de komende vier jaar besluiten moeten worden genomen. Fractie Ulicoten wil zich inzetten om samen met andere partijen zoveel mogelijk te verwezenlijken, om een leefbare gemeente te behouden. Daar hebben wij de steun van U als kiezer bij nodig onder de slogan…

 

 

                        MEER SAMEN…..SAMEN MEER